ورود

فرهنگ و جامعه

مدیر شبکه پویا معتقد است که بسیاری از تولیدات انیمیشنی کارهای اقتباسی به ویژه اقتباس از کارهای کهن است. در این حوزه رمان های متنوع، جذاب و مخاطب پسند وجود ندارد به همین دلیل اقتباس یکی از حوزه های...